Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AQUAEL (dalej jako: „Regulamin”) 

Sklep internetowy www.aquael.pl (dalej jako: „Aquael” lub ”Sklep”) prowadzony przez Aquael Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000039888, NIP 8441806179, kapitał zakładowy 240 000,00 zł (dalej jako: „Spółka”). 

 

§1 Słowniczek

Cena – wartość za jaką sprzedawany jest Produkt, określona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT, nie zawierająca informacji dotyczących kosztów dostawy. 

 

Click & Collect – usługa rezerwacji Produktu polegająca na złożeniu zamówienia on-line poprzez Aquael i następnie wyboru sklepu stacjonarnego, gdzie nastąpi odbiór Produktu; jest opcjonalną metodą dostawy zamówionego Produktu. 

 

Indywidualny Przedsiębiorca – osoba fizyczna dokonująca zakupów Produktów związanych z jej działalnością gospodarczą (zakup na fakturę), gdy zakupione Produkty nie mają dla tej osoby charakteru zawodowego. Przyjmuje się, że Produkt nie ma dla indywidualnego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, jeżeli nie jest zwyczajowo powiązany z prowadzoną przez tego przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w postaci PKD ujawnionych w CEIDG. 

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, iż uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aquael. 

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Aquael w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)). Za Konsumenta uważa się również Indywidualnego Przedsiębiorcę. 

 

Regulamin – Regulamin sklepu internetowego www.aquael.pl. 

 

Aquael (Sklep) – sklep internetowy prowadzący sprzedaż detaliczną, działający pod adresem www.aquael.pl 

 

Strona produktu – pojedyncza strona Aquael, zawierająca informację o poszczególnym produkcie. 

 

Produkt – rzecz sprzedawana za pośrednictwem Aquael na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. 

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania z Aquael m.in. dokonywania przez Klienta zakupów, realizacji zamówień, prawa odstąpienia, reklamacji i zwrotów.
 2. Spółka prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych Produktach zamieszczane są na Stronie produktu. 
 3. Do korzystania z Aquael konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). 
 4. Klient może skontaktować się z Aquael w następujący sposób:
  – adres pocztowy : Aquael Sp. z o.o. ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa
  adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@aquaelzoo.pl;kontakt@aquaelzoo.pl
  telefon: (22) 644 76 16, tel. kom.: (+48) 665 322 433 

 

§3 Składanie zamówień, zmiany w zamówieniach

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Aquael 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 8:00) następnego dnia roboczego. Zamówienie może zostać złożone za pomocą usługi Click & Collect. 
 2. Aquael realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie w ramach indywidualnie uzgodnionych umów, określających w szczególności sposób i koszty przesyłki oraz sposób dokonywania płatności. 
 3. W celu złożenia zamówienia zagranicznego Klient powinien skontaktować się z Aquael w sposób opisany w §2 pkt 4 Regulaminu. 
 4. Informacje o Produktach prezentowane na stronach Aquael nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. 
 5. Klient, przesyłając do Aquael zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Spółką. Wysłane przez Aquael potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Spółką. 
 6. Do złożenia zamówienia Klient powinien:
  – dokonać wyboru zamawianych Produktów wybierając opcję „Kup Online”,
  – wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie Aquael oraz zaakceptować Regulamin,
  – zweryfikować poprawność podanych danych,
  – zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia, 
 7. W przypadku wyboru usługi Click & Collect, Klient powinien:
  – dokonać wyboru zamawianych Produktów wybierając opcję „Zamów i odbierz za 1 h”,
  – wybrać miejscowość, a następnie sklep stacjonarny, w którym zamierza odebrać zamówione Produkty,
  – w przypadku dostępności Produktów na miejscu, wybrać „Zamów i odbierz”, a następnie „Realizuj zamówienie”,
  – wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować Regulamin,
  – zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia. 
 8. W sprawach dotyczących zamówienia Aquael może kontaktować się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. 
 9. Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane przez Klienta najpóźniej do momentu przekazania zamówienia przez Aquael do wysyłki. W tym celu konieczny jest kontakt telefoniczny z Aquael pod numerem(22) 644 76 16; bądź e-mailem bok@aquaelzoo.pl; kontakt@aquaelzoo.pl 
 10. W przypadku, gdy modyfikacji zamówienia dokonuje Konsument, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Konsumenta podany przy składaniu zamówienia, zostanie przesłane potwierdzenie dokonania zmian. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) prawidłowości przesłanych przez Aquael zmian w zamówieniu, o czym Konsument zostanie poinformowany w treści otrzymanej korespondencji elektronicznej. 
 11. W przypadku niedostępności produktu oferowanego w Aquael i zamówionego przez Klienta, Aquael poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej. 
 12. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu dostawy. 

 

§4 Realizacja zamówień i dostawy

 1. Dostawa realizowana jest w przypadku zamówienia w Aquael z opcją dostawy. W przypadku zamówienia Produktów z usługą Click & Collect, Produkty są odbierane przez Klienta z wybranego sklepu stacjonarnego. W takim przypadku realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po opłaceniu Produktów poprzez płatność elektroniczną, a Klient jest uprawniony do odbioru Produktów po godzinie od opłacenia zamówienia. Klient ma 2 dni robocze na odbiór Produktów zamówionych metodą Click & Collect; po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane. Odbiór zamówienia w sklepie stacjonarnym realizowany jest po podpisaniu przez Klienta protokołu odbioru. Do realizacji zamówień z opcją Click & Collect nie stosuje się poniższych postanowień z wyłączeniem ust. 5 i ust. 11, które stosuje się odpowiednio. 
 2. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy Aquael w przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem. W przypadku wyboru płatności za pobraniem realizacja następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta. 
 3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Aquael nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail). 
 4. Stan realizacji zamówienia można sprawdzić poprzez przesłanie zapytania za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres bok@aquaelzoo.pl; kontakt@aquaelzoo.pl 
 5. Przesyłka, oprócz zamówionego Produktu zawiera: kartę gwarancyjną – w przypadku Produktów ją posiadających. Dokument zakupu, tj. faktura VAT przesyłany jest drogą elektroniczną. 
 6. Zamówiony Produktu Aquael wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej lub innej wskazanej na stronie Sklepu). Ceny przesyłek określone są na stronie internetowej w § 5. 
 7. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zarachowania należności za zamówienie na rachunku bankowym Aquael (datą uznania rachunku bankowego Aquael kwotą należności za zamówienie). W przypadku płatności online pozytywna autoryzacja transakcji rozpoczyna proces realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej w § 5. 
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Aquael może poinformować Klienta o:
  – anulowaniu całości zamówienia (wówczas Aquael będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  – anulowaniu zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Aquael będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie). 
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych i jest uzależniony od dostępności danego produktu oraz wybranej formy płatności. W przypadku, gdy Klient wprowadza zmiany w zamówieniach, w sposób określony w par. 3 pkt 8 i 9 Regulaminu, powyższy termin biegnie na nowo od dnia zgłoszenia zmiany Aquael, a w przypadku zmiany dokonanej przez Konsumenta od dnia potwierdzenia przez Konsumenta za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) dokonanych zmian. 
 10. W przypadku zamówień, których wartość końcowa zamówienia, po uwzględnieniu przysługujących Klientowi rabatów, jest wyższa niż 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) koszt wysyłki ponosi Aquael. Jeżeli jednak przesyłka nie została podjęta w terminie lub odbiorca odmówił jej przyjęcia, całkowity koszt powtórnej wysyłki (niezależnie od wartości zamówienia) pokrywa Klient. 
 11. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Aquael wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. 

 

§5 Cena, sposoby płatności 

 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
 2. Promocje w Aquael nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Produktów odnoszących się do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku obniżenia ceny Produktów Sklep obok informacji o obniżonej cenie wskazuje informację o najniższej cenie Produktu jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 
 4. Ceny podane w sklepie internetowym Aquael mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepach stacjonarnych Aquael, przy czym wybór opcji Click & Collect gwarantuje Klientowi cenę podaną w sklepie internetowym Aquael (cena widoczna podczas składania zamówienia Click & Collect). 
 5. Z wyłączeniem zamówienia z opcją Click & Collect, Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  Gotówka za pobraniem – w tym wypadku pieniądze odbiera kurier dostarczający Produkty do Państwa. Koszt pobrania to 1,5 zł brutto. Jeżeli wysyłka realizowana jest na nasz koszt (zamówienia powyżej 99 zł) klient nie pokrywa kosztów pobrania.
  Paczkomat pobranie– płatność karta płatnicza lub płatność przelewem (PayByLink)  przy odbiorze
  Przelew na konto bankowe – wysyłka Produktów następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. Na życzenie wystawiamy faktury proforma. Nasz numer konta bankowego w banku Pekao SA: 78 1240 3363 1111 0000 2800 4273 . Czas wpłynięcia pieniędzy na nasze konto to zazwyczaj 2 dni  od zlecenia przelewu licząc tylko dni robocze 
Jeśli twoje zamówienie przekroczy 99 zł, dostawa gratis.   
    Zamówienie poniżej 99zł.   
Sposób dostawy/Metody płatności  Zamówienie powyżej 99zł  Płatność PayU(szybki przelew elektroniczny), Przelew tradycyjny, System ratalny  Płatność za pobraniem 
       
Paczkomaty InPost  Gratis  11,70 zł  13,20 zł 
       
Kurier DHL  Gratis  12,00 zł  13,50 zł 
       
Odbiór osobisty (Po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta)  Gratis  Gratis   

     Szybki przelew elektroniczny PayU– nasz sklep otrzymuje informację o zapłacie za zamówienie zaraz po jego opłaceniu z Państwa konta bankowego. Obsługiwane banki: 

 • Płacę z Inteligo (Inteligo) 
 • mTransfer (mBank) 
 • Płacę z iPKO (PKO BP) 
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK) 
 • Płacę z Bankiem Pekao S.A. (Bank Pekao) 
 • Płać z ING (ING Bank Śląski) 
 • Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy) 
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska) 
 • Millennium (Millennium Bank) 
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank) 
 • Płacę z BNP Paribas (BNP Paribas) 
 • Płacę z Getin Bank (Getin Bank) 
 • Płacę z Noble Bank (Noble Bank) 
 • Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski) 
 • Płacę z Bankiem Nowym BFG S.A. (Bank Nowy BFG S.A.) 
 • Banki Spółdzielcze (Banki Spółdzielcze) 
 • Idea paylink (Idea Bank) 
 • Nest Bank (Nest Bank) 
 • Płacę z Plusbank (Plusbank) 
 • Google Pay (Google Pay) 
 • Apple Pay (Apple Pay) 
 • Blik 

 

      Karta płatnicza – (autoryzacja przez stronę) – w opcji płatności kartą płatniczą (Visa, Visa Secure, MasterCard, Masterpass) 

      System ratalny – raty PayU (PayU) 

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy 

Formularz zwrotu Produktu PDF 

 1. Konsument ma prawo w ciągu 30 dni od daty odebrania zamówienia odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Aquael Sp.zo.o., Ul. Krasnowolska 50 02-849 Warszawa lub adres poczty elektronicznej (e-mail) bok@aquaelzoo.pl, kontakt@aquaelzoo.pl Informacja o otrzymaniu przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu zostanie przesłana na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej (e-mail). 
 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Aquael. 
 7. Aquael nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 
 8. Zwracany Produkt należy odesłać na adres pocztowy Aquael z dopiskiem „Zwrot”. 
 9. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Produktu, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Aquael najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy. Za datę dokonania zwrotu płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Aquael. 
 10. Aquael zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. 
 12. W przypadku zamówienia Produktów z usługą Click & Collect, Konsument może dokonać zwrotu Produktów do sklepu stacjonarnego, w którym odebrał wcześniej te Produkty (zwrot bezpośrednio do punktu Aquael Zoo). Wówczas zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od potwierdzenia odbioru Produktów przez sklep stacjonarny, na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. 

 

§7 Reklamacje

Formularz reklamacyjny PDF 

 1. Na Spółce ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. 
 2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produktach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. 
 3. W celu dokonania reklamacji, Klient zobowiązany jest przesłać w sposób określony w §2 ust. 4 Regulaminu do Sklepu następujące informacje: opis przyczyn reklamacji i treść żądania (zgodną z § 7 ust. 4 poniżej). Po otrzymaniu od Sklepu potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz informacji o dacie i sposobie odbioru Produktu, Klient zobowiązany jest do przygotowania Produktu do odbioru w sposób określony w potwierdzeniu przyjęcia reklamacji, w tym dołączyć do Produktu otrzymaną fakturą lub innymi dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu. Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Spółka może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Produktu dokonano w Aquael. 
 4. W ramach reklamacji Klient może żądać naprawy Produktu lub jego wymiany na wolny od wad. Klient jest uprawniony do żądania obniżenia ceny sprzedaży produktu lub odstąpienia od Umowy w przypadku:
  odmowy wymiany lub naprawy produktu przez Sklep
  – występowania wad pomimo tego, że Sklep już raz naprawiał lub wymieniał wadliwy Produkt,
  – wada jest na tyle istotna by pominąć naprawę,
  – gdy z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wynika, że Sklep nie naprawi/wymieni Produktu w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Spółkę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę.
 6. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
 7. W przypadku odesłania wadliwego Produktu przez Klienta Spółka ponosi koszty odesłania Produktu, co wymaga kontaktu Klienta z serwisem pod adresem mailowym: service@aquael.pl Spółka nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem i nie pokrywa kosztów z tym związanych. Więcej informacji znajduje się w zakładce Reklamacje i zwroty na stronie internetowej Aquael..
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Aquael poinformuje Klienta w formie korespondencji elektronicznej (e-mail) o dalszym sposobie postępowania.
 9. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Spółka żądanie uwzględniła.

 

§8 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji dla danego Produktu jest dołączona karta gwarancyjna. 
 2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady: 
 3. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Spółka występuje jako pośrednik przekazujący reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki; 
 4. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Spółki z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 7 Regulaminu. 

 

§9 Zwrot uiszczonych należności

 1. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub uwzględnienia reklamacji, które pociągają za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Aquael zwróci się do Konsumenta o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Za datę dokonania zwrotu zapłaconych kwot uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Aquael. 
 2. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów. 

 

§10 Dane osobowe

 1. Informujemy, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), Twoim administratorem danych osobowych jest AQUAEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-849) przy ul. Krasnowolskiej 50, KRS: 39888, e-mail: bok@aquaelzoo.pl. 
 2. Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się pisząc na maila: rodo@aquael.pl. 
 3. Twoje dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania ze strony aquael.pl możemy przetwarzać do poniższych celów:
  a) w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży po złożeniu zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 2 Regulaminu – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym:

  – w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – w celach statystycznych i analitycznych, gdzie uzasadnionym interesem Spółki jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań,
  – w celu marketingu bezpośredniego,
  c) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie drogą mailową oraz w celu umożliwienia korzystania z konta lojalnościowego. Przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie Twojej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  d) w celu zbieraniu opinii klientów o zakupionych produktach oraz funkcjonowania konta lojalnościowego oraz badaniu rynku w    celu dostosowania komunikacji marketingowej do preferencji klienta.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez  zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (newsletter). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail) newsletter okazji Aquaelzoo. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z newsletter samodzielnie lub poprzez kontakt z Aquaelzoo w sposób opisany w § 2 pkt 4 Regulaminu. W przypadku posiadaczy karty lojalnościowej Aquaelzoo Club, rezygnacja z newsletteru oznacza jednoczesną rezygnację z karty lojalnościowej Aquaelzoo Club (dezaktywacja karty).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody. W zależności od celu przetwarzania opisanego pkt 3 powyżej, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a) do celu realizacji umowy sprzedaży – przez okres 6 lat od chwili zawarcia umowy,
  b) do celu dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń,
  c) do celów statystycznych i analitycznych – do chwili wniesienia sprzeciwu lub przez okres 3 lat od chwili pobrania danych osobowych,
  d) do celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie – do chwili cofnięcia zgody lub przez okres 3 miesięcy od udzielenia przez nas ostatniej odpowiedzi,
  e) do celu korzystania z konta lojalnościowego, zbierania opinii oraz dostosowania komunikacji marketingowej do preferencji Klienta – do chwili cofnięcia zgody.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na zbieranie opinii oraz badaniu rynku w celu dostosowania komunikacji marketingowej do preferencji Klienta, Spółka będzie stosowała spersonalizowaną komunikację z danym Klientem. Powyższe oznacza, że informacje marketingowe kierowane do Klienta będą wybierane w sposób częściowo zautomatyzowany, tzn. treść komunikacji będzie przygotowywana przez personel Spółki, lecz ich odbiorca będzie dobierany według kryteriów zainteresowań Klienta lub historii jego dotychczasowej sprzedaży. W każdym przypadku, Klient ma prawo weryfikacji kierowanej do niego informacji marketingowej. W tym celu Klient może skontaktować się ze Spółką wysyłając wiadomość na adres: bok@aquaelzoo.pl.
 7. Pamiętaj, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej zgody możesz w dowolnym momencie bez podania przyczyny cofnąć swoją zgodę. Wystarczy, że napiszesz do nas na adres mailowy: rodo@aquael.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy przed jej cofnięciem.
 8. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione do:
  a) spółek powiązanych w ramach Grupy AQUAEL,
  b) partnerów Spółki prowadzących sklepy stacjonarne, w których realizowana będzie usługa Click & Collect,
  c) firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktów,
  d) firmom informatycznym w zakresie niezbędnym do obsługi naszych systemów informatycznych, w tym sklepu internetowego lub ankiet,
  e) organów państwowych lub jednostek realizujących zadania publiczne w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków ustawowych.
 9. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Na potrzeby wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Aquael dane w postaci adresu e-mail mogą być udostępniane Grupie Allegro Sp. z o.o.
 10. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw wystarczy, że napiszesz do nas na adres mailowy: rodo@aquael.pl. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 12. Aquael nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 

§11 Własność intelektualna

Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Aquael (w szczególności zdjęć, opisów Produktów, znaków towarowych) bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione. 

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 03 marca 2021 roku. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółki i na stronie www.aquael.pl. 
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień składanych przez Indywidualnych Przedsiębiorców w zakresie zawodowego charakteru Produktów. W tym celu Spółka może żądać od Indywidualnego Przedsiębiorcy dodatkowych wyjaśnień. 
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.aquael.pl. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 
 4. Klienci posiadający Konto w Aquael zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@aquaelzoo.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 

 

Sprawdź, gdzie kupisz

nasze produkty

Mapa sklepów

Marki Grupy Aquael

Oficjalny dystrybutor w Polsce